Vito Acconci - Αυτό που πραγματικά θέλω είναι η επανάσταση

Αυτα ειναι τα λογια του σπουδαίου Vito Acconci (1940 - 2017) σε μια συνέντευξη του στην διαδικτυακή τηλεόραση του San Francisco Museum of Modern Art.


Η μοναξιά και η απώλεια στα έργα του Mark Morrisroe

Περπατώντας άγρια στις αίθουσες του Σχολείου Τέχνης με τα σκισμένα μπλουζάκια του, αποκαλώντας τον εαυτό του Mark Dirt, ήταν ο πρώτος πανκ...


Jacques Henri Lartigue Φωτογραφιζοντας την ευτυχια

Στην Ευρώπη κανένας κριτικός δεν θα τολμούσε να αποδώσει καλλιτεχνική εγκυρότητα σε έννοιες όπως «ελαφρότητα» και «ευτυχία»...


Η συλλογή Bennett
The Bennett Collection of Women Realists

Οι Elaine και Steven Bennett είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της καριέρας των γυναικών καλλιτεχνών, αφού «οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται...».


Philosophy Quotes

Albert Einstein
“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
― Albert Einstein

Frank Zappa
“Without deviation from the norm, progress is not possible.”
― Frank Zappa


Friedrich Nietzsche
“Without music, life would be a mistake.”
― Friedrich Nietzsche, Twilight of the Idols


Albert Camus
“Man is the only creature who refuses to be what he is.”
― Albert Camus


Isaac Asimov
“Never let your sense of morals prevent you from doing what is right.”
― Isaac Asimov, Foundation


William Shakespeare
“There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.”
― William Shakespear, Hamlet


Anne Frank
“How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.”
― Anne Frank,

Friedrich Nietzsche
“It is hard enough to remember my opinions, without also remembering my reasons for them!”
― Friedrich Nietzsche

Plato
“Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something.”
― Plato

D.H. Lawrence
“A woman has to live her life, or live to repent not having lived it.”
― D.H. Lawrence,


Oscar Wilde
“Morality is simply the attitude we adopt towards people we personally dislike.”
― Oscar Wilde,


Natalie Babbitt
“Like all magnificent things, it's very simple.”
― Natalie Babbitt,


Gilles Deleuze
“A concept is a brick. It can be used to build a courthouse of reason. Or it can be thrown through the window.”
― Gilles Deleuze,

Ralph Waldo Emerson
“It is easy in the world to live after the world's opinion; it is easy in solitude to live after our own; but the great man is he who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude.”
― Ralph Waldo Emerson,

Ludwig van Beethoven
“Music is ... A higher revelation than all Wisdom & Philosophy”
― Ludwig van Beethoven


William S. Burroughs
“A paranoid is someone who knows a little of what's going on. ”
― William S. Burroughs


John Keats
“Heard melodies are sweet, but those unheard, are sweeter”
― John Keats,


Lao Tzu
“Those who know do not speak. Those who speak do not know.”
― Lao Tsu, Tao Teh Ching


Socrates
“I cannot teach anybody anything. I can only make them think”
― Socrates


Malcolm X
“You're not to be so blind with patriotism that you can't face reality. Wrong is wrong, no matter who does it or says it.”
― Malcolm X

Richard Dawkins
“We are all atheists about most of the gods that humanity has ever believed in. Some of us just go one god further.”
― Richard Dawkins,

Kurt Vonnegut Jr.
“Tiger got to hunt, bird got to fly;
Man got to sit and wonder 'why, why, why?'
Tiger got to sleep, bird got to land;
Man got to tell himself he understand.”
― Kurt Vonnegut,

Confucius
“Life is really simple, but we insist on making it complicated.”
― Confucius


Gabriel García Márquez
“It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old, they grow old because they stop pursuing dreams.”
― Gabriel García Márquez

Antoine de Saint-Exupéry
“Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them”
― Antoine de Saint-Exupéry

Ludwig Wittgenstein
“A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes.”
― Ludwig Wittgenstein


Daniel Keyes
“I don’t know what’s worse: to not know what you are and be happy, or to become what you’ve always wanted to be, and feel alone.”
― Daniel Keyes,

Keith Richards
“If you're going to kick authority in the teeth, you might as well use two feet.”
― Keith Richards,


José Martí
“The first duty of a man is to think for himself”
― Jose Marti


Mahatma Gandhi
“The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace.”
― Mahatma Gandhi


Ayn Rand
“The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities.”
― Ayn Rand

Dylan Thomas
“Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.”
― Dylan Thomas

Heraclitus
“Time is a game played beautifully by children.”
― Heraclitus


J.R.R. Tolkien
“We have come from God, and inevitably the myths woven by us, though they contain error, will also reflect a splintered fragment of the true light, the eternal truth that is with God. Indeed only by myth-making, only by becoming 'sub-creator' and inventing stories, can Man aspire to the state of perfection that he knew before the Fall. Our myths may be misguided, but they steer however shakily towards the true harbour, while materialistic 'progress' leads only to a yawning abyss and the Iron Crown of the power of evil.”
― J.R.R. Tolkien

Karl Marx
“The philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it.
[These words are also inscribed upon his grave]”
― Karl Marx

Fyodor Dostoyevsky
“Man is a mystery. It needs to be unravelled, and if you spend your whole life unravelling it, don't say that you've wasted time. I am studying that mystery because I want to be a human being.”
― Fyodor Dostoevsky

Simone de Beauvoir
“One is not born, but rather becomes, a woman.”
― Simone de Beauvoir


Milan Kundera
“He suddenly recalled from Plato's Symposium: People were hermaphrodites until God split then in two, and now all the halves wander the world over seeking one another. Love is the longing for the half of ourselves we have lost.”
― Milan Kundera,

Bertrand Russell
“I would never die for my beliefs because I might be wrong.”
― Bertrand Russell


Erich Fromm
“A person who has not been completely alienated, who has remained sensitive and able to feel, who has not lost the sense of dignity, who is not yet "for sale", who can still suffer over the suffering of others, who has not acquired fully the having mode of existence - briefly, a person who has remained a person and not become a thing - cannot help feeling lonely, powerless, isolated in present-day society. He cannot help doubting himself and his own convictions, if not his sanity. He cannot help suffering, even though he can experience moments of joy and clarity that are absent in the life of his "normal" contemporaries. Not rarely will he suffer from neurosis that results from the situation of a sane man living in an insane society, rather than that of the more conventional neurosis of a sick man trying to adapt himself to a sick society. In the process of going further in his analysis, i.e. of growing to greater independence and productivity,his neurotic symptoms will cure themselves.”
― Erich fromm,

Lauren Oliver
“I shiver, thinking how easy it is to be totally wrong about people-to see one tiny part of them and confuse it for the whole, to see the cause and think it's the effect or vice versa”
― Lauren Oliver,

George Orwell
“For, after all, how do we know that two and two make four? Or that the force of gravity works? Or that the past is unchangeable? If both the past and the external world exist only in the mind, and if the mind itself is controllable – what then?”
― George Orwell, 1984

Arthur Schopenhauer
“Happiness consists in frequent repetition of pleasure”
― Arthur Schopenhauer


Epictetus
“Don't explain your philosophy. Embody it.”
― Epictetus


Niccolò Machiavelli
“The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him.”
― Niccolò Machiavelli,

Marcus Aurelius
“The best revenge is not to be like your enemy.”
― Marcus Aurelius


Kahlil Gibran
“Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding... And could you keep your heart in wonder at the daily miracles of your life, your pain would not seem less wondrous than your joy”
― Khalil Gibran

Seneca
“Non est ad astra mollis e terris via" - "There is no easy way from the earth to the stars”
― SenecaHeinrich Heine
“We should forgive our enemies, but not before they are hanged”
― Heinrich Heine


Johann Wolfgang von Goethe
“Know thyself? If I knew myself, I'd run away.”
― Johann Wolfgang von GoetheRichard P. Feynman
“I have a friend who's an artist and has sometimes taken a view which I don't agree with very well. He'll hold up a flower and say "look how beautiful it is," and I'll agree. Then he says "I as an artist can see how beautiful this is but you as a scientist take this all apart and it becomes a dull thing," and I think that he's kind of nutty. First of all, the beauty that he sees is available to other people and to me too, I believe. Although I may not be quite as refined aesthetically as he is ... I can appreciate the beauty of a flower. At the same time, I see much more about the flower than he sees. I could imagine the cells in there, the complicated actions inside, which also have a beauty. I mean it's not just beauty at this dimension, at one centimeter; there's also beauty at smaller dimensions, the inner structure, also the processes. The fact that the colors in the flower evolved in order to attract insects to pollinate it is interesting; it means that insects can see the color. It adds a question: does this aesthetic sense also exist in the lower forms? Why is it aesthetic? All kinds of interesting questions which the science knowledge only adds to the excitement, the mystery and the awe of a flower. It only adds. I don't understand how it subtracts.”
― Richard P. Feynman,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου