Vito Acconci - Αυτό που πραγματικά θέλω είναι η επανάσταση

Αυτα ειναι τα λογια του σπουδαίου Vito Acconci (1940 - 2017) σε μια συνέντευξη του στην διαδικτυακή τηλεόραση του San Francisco Museum of Modern Art.


Η μοναξιά και η απώλεια στα έργα του Mark Morrisroe

Περπατώντας άγρια στις αίθουσες του Σχολείου Τέχνης με τα σκισμένα μπλουζάκια του, αποκαλώντας τον εαυτό του Mark Dirt, ήταν ο πρώτος πανκ...


Jacques Henri Lartigue Φωτογραφιζοντας την ευτυχια

Στην Ευρώπη κανένας κριτικός δεν θα τολμούσε να αποδώσει καλλιτεχνική εγκυρότητα σε έννοιες όπως «ελαφρότητα» και «ευτυχία»...


Η συλλογή Bennett
The Bennett Collection of Women Realists

Οι Elaine και Steven Bennett είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της καριέρας των γυναικών καλλιτεχνών, αφού «οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται...».


Φιλοσοφοι


Hammurabi ( 1795-1750 π.Χ.)

Moses - Osarseph, Egyptian priest (περιπου 1250 π.Χ.)

Ομηρος (περιπου 850-800 π.Χ.)

Lao-Tzu (περιπου 604-531 π.Χ.)

Ξενοφανης, (περιπου 570 - περιπου 478 π.Χ.)

Πυθαγωρας (569-475 π.Χ.)

Buddha - Siddhartha Gautama (περιπου 563-περιπου 483π.Χ.)

Confucius - Master Kong (551-479 π.Χ.)

Ηρακλειτος (περιπου 535-περιπου 475 π.Χ.)

Παρμενιδης (περιπου 515 π.Χ.)

Αναξαγορας (περιπου 500-428 π.Χ.)

Σοφοκλης (περιπου 496-406 π.Χ.)

Εμπεδοκλης(c. 495-περιπου 435 π.Χ.)

Ηροδοτος (περιπου 484-c. 425 π.Χ.)

Ιπποκρατης (περιπου 460-περιπου 370 π.Χ.)

Θουκιδιδης (περιπου 460 -περιπου 400 π.Χ.)

Δημοκριτος (περιπου 460-περιπου 370 π.Χ.)

Πλατωνας (427-347 π.Χ.)

Διογενης (περιπου 412-323 π.Χ.)

Αριστοτελης (384-322 π.Χ.)

Mencius - Master Meng (περιπου 370-290 π.Χ.)

Επικουρος (341-270 π.Χ.)

Ευκλειδης (περιπου 325-περιπου 265 π.Χ.)

Αρχιμηδης (287-212 π.Χ.)

Lucrezio, Tito Caro (περιπου 99-περιπου 55 π.Χ.)

Hillel (περιπου 70 π.Χ.-10 )

Livy (59 π.Χ.-17)

Filone di Alessandria (περιπου 20 π.Χ.-50)

Josephus, Flavius (37-περιπου. 95)

Πλουταρχος (περιπου 45-περιπου 125)

Tacitus, Publius Cornelius (περιπου 56-120)

Diodoro, Siculo (Iος αιωνας μ.Χ.)

Marcion ( 84-160)

Giustino Martire, Santo (100- 165)

Aurelius, Marcus (121-180)

Origene ( 185- 254)

Plotino (205-270)

Mani ( 216-276)

Manetho (3ος αιωνας μ.Χ.)

Agostino, Santo (354-430)

Al-Khwarizmi, Abu Ja'far Muhammad ibn Musa (780-850)

Al-Kindi, Abu Yusuf Yakub ibn Ishaq (803-873)

Al-Farabi, Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad  ibn Tarkhan ibn Awzalagh (870-950)

Al-Mutanabbi (915-965)

Avicenna - Abul Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Sina (980-1037)

Al-Khayyam, Omar (1044-1123)

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad (1058-1111)

Averroè - Abul-Waleed Muhammad ibn Rushd (1126-1198)

Maimonides - Moses Ben Maimon - Abu Imran Musa ben Maimun ibn Abd Allah (1135-1204)

Bacon, Ruggero (περιπου1214-1294)

Aquino, San Tommaso (1225-1274)

Ockham, Guglielmo (περιπου1285-περιπου 1349)

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman Abu Zayd ibn Muhammad (1332-1406)

Gutenberg, Johannes (c. 1400-1468)

Sprenger, James (περιπου 1437-1495)

Erasmo, (περιπου 1466-1536)

Machiavelli, Niccolο (1469-1527)

Copernicus, Nicholas (1473-1543)

More, Sir Thomas (1478-1535)

Lutero, Martin (1483-1546)

Cardano, Gerolamo - Geronimo (1501-1576)

Galileo, Galilei (1564-1642)

Shakespeare, William (1564-1616)

Kepler, Johannes (1571-1630)

Hobbes, Thomas (1588-1679)

Descartes, Renι (1596-1650)

Ferma, Pierre de (1601-1665)

Pascal, Blaise (1623-1662)

Huygens, Christiaan (1629-1695)

Locke, John (1632-1704)

Spinoza, Baruch - Benedictus de (1632-1677)

Lully, Jean-Baptiste (1632-1687)

Malebranche, Nicolas (1638-1715)

Newton, Isaac (1642-1727)

Leibniz, Gottfried Wilhelm, Baron von (1646-1716)

Handel, George Frideric (1685-1759)

Berkeley, George (1685-1753)

Montesquieu, Charles Louis de Secondat (1689-1755)

Voltaire - Franηois Marie Arouet (1694-1778)

Franklin, Benjamin (1706-1790)

Hume, David (1711-1776)

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)

Smith, Adam (1723-1790)

Kant, Immanuel (1724-1804)

Burke, Edmund (1729-1797)

Lagrange, Comte Joseph Louis (1736-1813)

Paine, Thomas (1737-1809)

Jefferson, Thomas (1743-1826)

Herder, Johann Gottfried von (1744-1803)

Bentham, Jeremy (1748-1832)

Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)

Laplace, Marquis Pierre Simon de (1749-1827)

Madison, James (1751-1836)

Hamilton, Alexander (1755-1804)

Fichte, Johann (1762-1814)

Whitney, Eli (1765-1825)

Malthus, Thomas Robert (1766-1834)

Fourier, Baron Jean Baptiste Joseph (1768-1830)

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)

Ricardo, David (1772-1823)

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von (1775-1854)

Ampere, Andre Marie (1775-1836)

Gauss, Carl Friedrich (1777-1855)

Jomini, Baron Antoine Henri de (1779-1869)

Poisson, Simιon Denis (1781-1840)

Schopenhauer, Arthur (1788-1860)

Morse, Samuel Finley Breese (1791-1872)

Faraday, Michael (1791-1867)

Henry, Joseph (1791-1878)

Babbage, Charles (1792-1871)

Carnot, Sadi (1796-1832)

Doppler, Christian Johann (1803-1853)

Liebig, Baron Justus von (1803-1879)

Tocqueville, Alexis Charles Henri Clιrel de (1805-1859)

Hamilton, Sir William Rowan (1805-1865)

Mill, John Stuart (1806-1873)

Proudhon, Pierre Joseph (1809-1865)

Darwin, Charles Robert (1809-1882)

Liszt, Franz (1811-1886)

Kierkegaard, Sψren Aaby (1813-1855)

Bakunin, Mikhail Aleksandrovich (1814-1876)

Gobineau, Joseph Arthur, Comte de  (1816-1882)

Thoreau, Henry David (1817-1862)

Joule, James P. (1818-1889)

Marx, Karl (1818-1883)

Spencer, Herbert (1820-1903)

Engels, Friedrich (1820-1895)

Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von (1821-1894)

Dostoyevsky, Fyodor Michailovich (1821-1881)

Mendel, Gregor Johann (1822-1884)

Pasteur, Louis (1822-1895)

Riemann, Georg Friedrich Bernhard (1826-1866)

Tolstoy, Leo (1828-1910)

Maxwell, James Clerk (1831-1879)

Dilthey, Wilhelm (1833-1911)

Mendeleev, Dmitri Ivanovich (1834-1907)

Baeyer, Johann Friedrich Wilhelm Adolf von (1835-1917)

Carnegie, Andrew (1835-1919)

Peirce, Charles Sanders (1838-1914)

Rockefeller, John Davison (1839-1937)

Gibbs, Josiah Willard (1839-1903)

James, William (1842-1910)

Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844-1900)

Edison, Thomas Alva (1847-1931)

Pareto, Vilfredo (1848-1923)

Berliner, Emile (1851-1929)

Poincarι, Jules Henri (1854-1912)

Taylor, Frederick Winslow (1856-1915)

Tesla, Nicola (1856-1943)

Freud, Sigmund (1856-1939)

Veblen, Thorstein Bunde (1857-1929)

Hertz, Heinrich Rudolph (1857-1894)

Planck, Max Karl Ernst Ludwig (1858-1947)

Husserl, Edmund (1859-1938)

Dewey, John (1859-1952)

Bergson, Henri (1859-1941)

Hertzl, Theodor - Binyamin Ze’ev (1860-1904)

Whitehead, Alfred North (1861-1947)

Gesell, Silvio (1862-1930)

Ford, Henry (1863-1947)

Minkowski, Hermann (1864-1909)

Weber, Max (1864-1920)

Steinmetz, Charles Proteus (1865-1923)

Wright, Wilbur (1867-1912)

Gandhi, Mohandas Karamchand - Mahatma (1869-1948)

Lenin, Vladimir Ilyich (1870-1924)

Rutherford, Ernest (1871-1937)

Wright, Orville (1871-1948)

Russell, Bertrand Arthur William (1872-1970)

Moore, George Edward (1873-1958)

Cassirer, Ernst (1874-1945)

Jung, Carl (1875-1961)

Schweitzer, Albert (1875-1965)

Kettering, Charles Franklin (1876-1958)

Meitner, Lise (1878-1968)

Buber, Martin (1878-1965)

Hahn, Otto (1879-1968)

Einstein, Albert (1879-1955)

Spengler, Oswald (1880-1936)

Goddard, Robert H. (1882-1945)

Keynes, John Maynard (1883-1946)

Jaspers, Karl Theodor (1883-1969)

Schumpeter, Joseph Alois (1883-1950)

Gibran, Gibran Kahlil (1883-1931)

Schrφdinger, Irwin (1887-1961)

Wittgenstein, Ludwig Joseph Johan (1889-1951)

Heidegger, Martin (1889-1976)

Toynbee, Arnold Joseph (1889-1975)

Carnap, Rudolph (1891-1970)

Broglie, Louis Victor de (1892-1987)

Zedong, Mao - Mao Tse-tung (1893-1976)

Wiener, Norbert (1894-1964)

Huxley, Aldous Leonard (1894-1963)

Mumford, Lewis (1895-1990)

Marcuse, Herbert (1898-1979)

Hayek, Friedrich August von (1899-1992)

Pauli, Wolfgang (1900-1958)

Deming, William Edwards (1900-1993)

Fromm, Erich (1900-1980)

Van de Graaff, Robert Jemison (1901-1967)

Fermi, Enrico (1901-1954)

Heisenberg, Werner (1901-1976)

Pauling, Linus C. (1901-1994)

Popper, Karl Raymund (1902-1994)

Wigner, Eugene Paul (1902-1995)

Dirac, Paul A. M. (1902-1984)

Lorenz, Konrad (1903-1989)

von Neumann, John (1903-1957)

Adorno, Theodor Weisengrund (1903-1969)

Lonergan, Bernard Joseph Francis (1904-1984)

Oppenheimer, J. Robert (1904-1967)

Sartre, Jean-Paul (1905-1980)

Mayer, Maria Goeppert (1906-1972)

Bethe, Hans Albrecht (b. 1906)

Carlson, Chester Floyd (1906-1968)

Gφdel, Kurt (1906-1978)

Teller, Edward (n. 1908)

Land, Edwin Herbert (1909-1991)

Drucker, Peter Ferdinand (b. 1909)

Arendt, Hannah (1906-1975)

Galbraith, John Kenneth (b. 1908)

Quine, Willard Van Orman (n. 1908)

Turing, Alan Mathison (1912-1954)

Friedman, Milton (b. 1912)

Ricoeur, Paul (n. 1913)

Medawar, Sir Peter Brian (1915-1987)

Wilkins, Maurice Hugh Frederick (1916-2004)

Crick, Francis Harry Compton (1916-2004)

Lindblom, Charles Edward (b. 1917)

Feynman, Richard Phillips (1918-1988)

Trudeau, Pierre Elliott (1919-2000)

Bunge, Mario (n. 1919)

Feyerabend, Paul Karl (1924-1994)

Lyotard, Jean-Franηois (n. 1924)

Raiffa, Howard (n. 1924)

Rand, Ayn - Alyssa Rosenbaum (1905-1982)

Rawls, John (1921-2002)

Deleuze, Gilles (1925-1995)

Foucault, Michel (1926-1984)

Bromley, David Allan (b. 1926)

Noyce, Robert N. (1927-1989)

Guevara, Che - Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967)

Chomsky, Noam (b. 1928)

Gell-Man, Murray (b. 1929)

King, Martin Luther, Jr. (1929-1968)

Derrida, Jacques (1929-2004)

Baudrillard, Jean (n. 1929)

Soros, George (n. 1930)

Penrose, Sir Roger (a. 1931)

Rorty, Richard (n. 1931)

Penzias, Arno Allan (n. 1933)

Nader, Ralph (n. 1934)

Nozick, Robert (n. 1938)

Hawking, Stephen William (b. 1942)

Pagels, Elaine Hiesey (n. 1943)

Schδfer, Peter  (n. 1943)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου